ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ปีการศึกษา 2561

11-4 พฤษภาคม  2561สำรวจรายชื่อกิจกรรมชุมนุมจากครูผู้สอน
28-9 พฤษภาคม 2561ลงทะเบียนข้อมูลรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
กรอกข้อมูลรายละเอียดชุมนุม ครูที่ปรึกษา จำนวนนักเรียนที่รับ
315  พฤษภาคม 2561ชี้แจงการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
416-17 พฤษภาคม 2561ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม  ครูที่ปรึกษาชุมนุม   จำนวนนักเรียนที่รับ
517 พฤษภาคม 2561 ติดประกาศรายชื่อชุมนุุมและขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ 
618 พฤษภาคม 2561ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
721 - 25 พฤษภาคม 2561นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุม
830 พฤษภาคม 2561ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ส่งข้อมูลการเลือกชุมนุมให้ครูที่ปรึกษา
928 พ.ค. -1 มิย. 2561กำกับ/ติดตาม/เพิ่มเติม/แก้ไข นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม
105 มิถุนายน 2561สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม