เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธุรการ
ผู้ดูแล: ครูสุกุลรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธุรการ
ผู้ดูแล: ครูผกามาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูอธิพงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครุจักราวุฒิ (ครูตั๊กกี้)
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูเจนจิรา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูวารุณี (ครูกิ๊ฟๆ)
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูณัฐธิดา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารวังหลัง
ผู้ดูแล: ครูพิษณุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพละ
ผู้ดูแล: ครูนิวัตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสิรินทร์พร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: ครูสุนันทา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูยุพาวดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธุรการ
ผู้ดูแล: ครูสุนทราภรณ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: ครูเจริญรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูวรัญญา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: ครูวราภรณ์ ครูสมใจ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูธนชัย/ ครูชยานันท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูเกสร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องคอม ม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูสุรเชษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาทรงไทยหน้าอาคาร 1
ผู้ดูแล: ครูกุลรวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูสุรเชษฐ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูฐาณมาศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูคมกฤช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูวัญญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสังคม อาคาร3
ผู้ดูแล: ครูอุเทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูธารีรัตน์ (ครูแพน)
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอม ม.ต้น
ผู้ดูแล: ครูภัทราพร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพละ
ผู้ดูแล: ครูฤทธิไกร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธุรการ
ผู้ดูแล: ครูนิศากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูศวิตา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูปภาวดี/ครูลัดดาวัลย์ (ครูเมย์, ครูเกด)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หลังเสาธง(ห้องบุคลากร)
ผู้ดูแล: ครูยอดรัก
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธุรการ
ผู้ดูแล: ครูเกล็ดแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวรพจน์/ครูอัมพวา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูเกสร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพละ
ผู้ดูแล: ครูสมชาย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาสตร์ 1
ผู้ดูแล: ครูวาสนา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ(วังหลัง)​
ผู้ดูแล: ครูวาทินี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสหกรณ์
ผู้ดูแล: ครูณัฐวิภา/ ครูวิภาดา (ครูอ้อม, ครูวิ)
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูดิเรก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: ครูวรวรัญช์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูลัดดาวัลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูเด่นพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ฝึกปฎิบัติงานอุสาหกรรมและงานช่างพื้นฐาน