เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: ครูสุกุลรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 2
ผู้ดูแล: ครูกุลรวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูจิตจุฑา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูฤทธิไกร/ครูภัทราพร
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูณัฐธิดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูพิษณุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: ครูนิวัตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูสุรีรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูยุพาวดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูดิเรก
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคอม ม.ต้น
ผู้ดูแล: ครูพรอนันต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูฉัตรวนันท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: ครูโสภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูธนชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: ครูเจริญรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูอธิพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอม ม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูสุรเชษฐ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หลังเสาธง(ห้องบุคลากร)
ผู้ดูแล: ครูยอดรัก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูคมกฤช
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูภัทราพร/ครูวิภาดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูผกามาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสังคม อาคาร3
ผู้ดูแล: ครูอุเทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูนิศากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูศวิตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูปภาวดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวัญญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวรพจน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องบุคลากร
ผู้ดูแล: ครูดารุณี
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หลังอาคาร2
ผู้ดูแล: ครูเกล็ดแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หลังเสาธง
ผู้ดูแล: ครูอุเทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูอำภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพละ
ผู้ดูแล: ครูสมชาย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ 1
ผู้ดูแล: ครูวาสนา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูสุนทราภรณ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสหกรณ์
ผู้ดูแล: ครูณัฐวิภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสิรินทร์พร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูลัดดาวัลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูจิตฐิชา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูเด่นพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:ฝึกปฎิบัติงานอุสาหกรรมและงานช่างพื้นฐาน