เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูสุกุลรัตน์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูผกามาศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูจิตจุฑา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูเจนจิรา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์ (หลังเสาธง)
ผู้ดูแล: ครูภัทราพร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูณัฐธิดา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูพิษณุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูวารุณี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: ครูนิวัตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูวิภาดา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: ครูสุนันทา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูสุรีรัตน์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูยุพาวดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูสุนทราภรณ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: ครูดารุณี ครูเจริญรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูฉัตรวนันท์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: ครูวราภรณ์ ครูสมใจ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูธนชัย
รับสมัคร:
Note:ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูอธิพงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูเกสร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูลัดดาวัลย์ (ครูเกด)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องคอม ม.ต้น
ผู้ดูแล: ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูสุรเชษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศาลาทรงไทยหน้าอาคาร 1
ผู้ดูแล: ครูกุลรวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูสุรเชษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูฐาณมาศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูคมกฤช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวัญญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสังคม อาคาร3
ผู้ดูแล: ครูอุเทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารเรียน2
ผู้ดูแล: ครูดิเรก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: ครูฤทธิไกร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูนิศากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูศวิตา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูปภาวดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หลังเสาธง(ห้องบุคลากร)
ผู้ดูแล: ครูยอดรัก
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: ครูเกล็ดแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวรพจน์/ครูอัมพวา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูจักราวุฒิ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องบริหารงานทั่วไป (หลังเสาธง)
ผู้ดูแล: ครูอุเทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูอธิพงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพละ
ผู้ดูแล: ครูสมชาย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 55 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาสตร์ 1
ผู้ดูแล: ครูวาสนา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแผนงาน
ผู้ดูแล: ครูสุนทราภรณ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสหกรณ์
ผู้ดูแล: ครูณัฐวิภา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสิรินทร์พร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูลัดดาวัลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูเด่นพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ฝึกปฎิบัติงานอุสาหกรรมและงานช่างพื้นฐาน