ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระบบปิดสมัครในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.
4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2, ม.4, ม.5,ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 4
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   1122 (เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก)
รหัสผ่าน
   :   1122 (เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> ครูพีรดนย์ จัตุรัส :: ห้องวิชาการ <<

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ