ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น

    และ ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
    ระบบปิดสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก

---------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสนักเรียน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก                                     
รหัสผ่าน         : รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก   
ตัวอย่าง :
ชุมนุม.gif
---------------------------------------------------------------------------------
5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
    >> ครูพีรดนย์ จัตุรัส :: ห้องวิชาการ <<
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ